थोपा सिंचाइ एवम् स्प्रिङ्कल सिचाइ

Krishi Yantra Ghar

विशेषता

४, ६, १० लाइनका थोपा सिचाइहरु

ठूलो एरियामा गरिने थोपा सिचाइहरु

ठूलो एरियामा गरिने स्प्रिङ्कल सिचाइहरु